Hotline 24/7

0985243866

Đề thi giữa học kỳ I môn Toán

A.   PHẦN TRẮC NGHIỆM :   
Hãy khoanh tròn vào ph­ương án mà em cho là đúng nhất
Câu 1:  Kết quả của phép tính  -2x( xy2 -2x +1 ) là:  
A.  2x3y2 - 4x+ 2x;    B.  -2x3 + 4x3     ;
C.   -2x3y2  + 4x-  2x2 ;   D. - 2x3y2  - 4x3   - 2x2.
Câu 2:  Kết quả của phép tính   ( x-y ).( x2 –xy +1 ) là:
A.  x3 + x2y + x + x2y - xy2 + y;    B.   x3 - x2y + x - x2y + xy2  - y  ;
C. x3 -x2y +x +x2y + xy2 + y; D.  x3 - x2y  + x - x2y - xy2  + y2 .
Câu 3:  Điền vào dấu ... trong đẳng thức  (...)2  - 12xy  + 9y2  = (... – 3y)2  là:
A.   4x ;    B.   3y ;  C.   9y   ;   D.   2x.
Câu 4: Phân tích đa thức  2x2 -4x +2  được kết quả là:
A. 2(x2 -2x +1) ;    B.  2(x2 +2x +1) ; C.  2(x -1); D.   2(x +1).2
Câu 5:  Giá trị của x cần tìm trong đẳng thức  x- 4x  = 0  là:
A.   x=0; x=2 ;    B.   x=0;  x=-2;  x=2  ;   C.  x=0;  x=-2 ;   D.  x=-2;  x=2.
Câu 6: Giá trị của đa thức  3x2 -3xy -5x+5y   tại x=12.  y=2  được kết quả  là :
A 310;    B.  410  ; C.   574  ;  D.  434.
Câu 7:  Khai triển hằng đẳng thức  (2x-3y)3 được kết quả là:
A.  4x3 - 12x2y + 54 xy2 - 9y3   ;    B. 8x3  - 36x2y  + 54xy2 + 27y3;
 C.  2x3 - 36x2y + 54xy2 - 3y3   ;     D.  8x3 - 36x2y  + 54xy2 -27y3 .
Câu 8: Kết quả của phép tính  (-xy)10  : (-xy)5   là:
A.  xy5 ;  B.  (- xy) ;  C.   -  xy;   D.   (xy)5.
Câu 9:  Tứ giác ABCD có:
A.   \(\hat A + \hat B + \hat C + \hat D\)= 1800 ;  B. \(\hat A + \hat B + \hat C + \hat D\)=720;
C.  \(\hat A + \hat B + \hat C + \hat D\) = 360  ;  D. \(\hat A + \hat B + \hat C + \hat D\)=90
Câu 10:  Trong các câu sau, câu nào sai ?
 A.  Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành;
 B.  Tứ giác có hai  cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành;
 C.   Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau  là hình bình hành;
 D.   Hình thang có hai  cạnh  bên bằng nhau là hình bình hành
Câu11   Trong các câu sau . câu nào sai ?
A.   Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật  ;
B.   Hình bình hành có  hai  đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường  là hình chữ nhật;
C.  Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật    ;
D.   Hình bình hành có hai đ­ường chéo bằng  nhau  là hình chữ nhật;
Câu 12:  Trong các câu sau . câu nào sai ?
A. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân ;
B.  Hình thang có hai canh bên bằng nhau là hình thang cân ;
C.  Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân ;
D. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thang.
B. Phần tự luận  ( Thực hiện giải các bài tập sau )
Câu13: Tính :  a.  ( 2x -1 )2   ;  b.  ( 3x + y )2   ;  c.  4x2 -  25y2 ;
                        d.  ( x + 2y )3  ;   e.  8x3 – 1 ;  g.  ( 2x - \(\frac{1}{3}\) )3.
Câu 14:  Phân tích đa thức thành nhân tử :    a.  x4  - 9x3 + x2  - 9x
                                                                      b.  x2  + 4x  - 2xy  - 4y + y2
Câu 15:Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD.
a)     Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?
b)    Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm.
c)     Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành.

Previous
Next Post »